STRUKTURNA ANALIZA NOVOSINTETISANIH STEROIDNIH TETRAZOLA

1. Olivera Klisurić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
2. Aleksandar Oklješa, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia

Imajući u vidu da androstanski derivati koji sadrže heterociklične prstenove kao supstituente u položaju C17 pokazuju antitumorsku aktivnost, cilj ovog rada je bio sinteza novih steroidnih derivata koji u položaju C17 imaju supstituent sa tetrazolskim prstenom, kao i detaljno ispitivanje njihovih struktura. Kristalne strukture za dva nova androstanska derivata: 3β-acetoksi-17-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)androsta-5,16-dien (1) i 3β-acetoksi-17-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)androsta-5,16-dien (2) su rešene na sobnoj temperaturi. Jedinjenje 1 kristališe u monokliničnom kristalografskom sistemu, prostorna grupa P21, sa parametrima elementarne ćelije: a = 9,7390 (5), b = 7,3412 (3), c = 30,5185 (15) Å,  = 96,970 (5)° i Z = 4. Konačna vrednost R faktora je 0,059 za 7761 nezavisnih refleksija i 547 parametara. Jedinjenje 2 kristališe u ortorombičnom kristalografskom sistemu, prostorna grupa P212121, sa parametrima elementarne ćelije: a = 7,3721(2), b = 9,8807(2), c = 30,1493(9) Å i Z = 4. Konačna vrednost R faktora je 0,041 za 4186 nezavisnih refleksija i 267 parametara. Analizom Hiršfeldove površine ispitivanih jedinjenja identifikovani su bliski kontakti između molekula unutar kristala.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 01.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove