Kinetika oksidacije baznih ulja

1. Branka Kojić-Dugić, Rafinerija ulja Modriča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Pero Dugić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tatjana Botić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Branko Despotović, Rafinerija ulja Modriča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Tatjana Mirkovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Mirko Petković, Rafinerija ulja Modriča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U cilju produženja životnog vijeka maziva i ispunjavanja performansnih zahtjeva primjene, u formulaciju finalnih proizvoda ugrađuju se sve više i više hidrokrekovana bazna ulja i sintetski ugljovodonici. Iako se ova bazna ulja odlikuju dobrom otpornošću na oksidaciju, ipak je neophodno u finalnu formulaciju ugraditi različite tipove inhibitora oksidacije. Molekurani kiseonik, povišena temperatura, katalitičko djelovanje metala kao i prisustvo vode su glavni uzročnici nepovratnog procesa degradacije baznih ulja i gubitka osnovnih funkcionalnih svojstava maziva. Proces oksidacije se u početku odvija lagano, uz različitu dužinu indukcionog perioda. Zatim dolazi do povećanja brzine uz nakupljanje peroksida, zatim ponovo faza smanjenja brzine, koju često prati izdvajanje nerastvornih visokomolekularnih produkata. Indukcioni period predstavlja jedan od najvažniji kriterijuma za ocjenu antioksidacionog potencijala i predviđanja životnog vijeka maziva. U radu su prikazani rezultati praćenja kinetike oksidacije hidrokrekovanih baznih ulja i ocjene efektivnosti tipičnih inhibitora oksidacije standardnom metodom ASTM D 2272.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 29.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove