ROUGH PREDICTION OF OSCILLATIONS BY COMPUTING MAXIMAL INSTABILITY

1. Zoran Rajilic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragana Malivuk Gak, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tatjana Vujičić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sažetak: Koristimo drugi Njutnov zakon kretanja pretpostavljajući kombinaciju haosa i stohastike. Za izmjereni vremenski niz može se izračunati odgovarajuća sila i na osnovu toga imati bolje razumijevanje posmatranog kompleksnog sistema kao i grubo predviđati njegovo ponašanje. Od najvećeg je značaja parametar sile koji opisuje nestabilnost. Razmatramo nekoliko mehaničkih eksperimenata i srednju globalnu temperaturu.


Abstract: We use Newton’s second law of motion assuming a combination chaos with stochasticity. For a measured time series one can compute appropriate force and then better understand and roughly predict behavior of the observed complex system. The force parameter describing instability is of the highest importance. We consider some mechanical experiments and average global temperature.
Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 02.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove