Doc. Strain Posavljak


Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Research field:
1. Statička/dinamička čvrstoća i procena zamornog veka elemenata mašina i konstrukcija. 2. Eksperimentalna mehanika: Fotoelastičnost, Merenje deformacija/napona elektrootpornim mernim trakama, Kvalitativna analiza napona i deformacija primenom krtih lakova.

Education:
1. Diplomirani inženjer mašinstva (1979), Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Zenica 2. Magistar tehničkih nauka u oblasti mašinstva (1999), Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet 3. Doktor tehničkih nauka (2008), Univerzitet u Beogradu, Mašinski

Publications:
39 naučno-stručnih radova: U međunarodnim časopisima (1), U međunarodnim časopisima sa impakt faktorom (1), U zbornicima međunarodnih skupova (13), U nacionalnim časopisima i monografijama Republike Srbije (8), U zbornicima skupova nacionalnog značaja Rep

Science organisation membership:
1. Društvo za integritet i vek konstrukcija - DIVK (Republika Srbija) 2. European Structural Integrity Society - ESIS 3. Srpsko društvo za mehaniku


(co)authors paper on confOrganiser.com systemStrain Posavljak

Search authors