Draženko Jorgić


Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Publications:

 1. Jorgić, D. (2003). Vaspitni značaj multivarijantno kombinovane primjene nastavnih oblika. Banja Luka: „Naša škola“, br. 1 – 2, str. 103 – 113. – unapređivanje vaspitnog rada (UDK: 371.3).
 2. Ožegović, D., Jorgić, D. (2004). Identifikacija i pedagoške implikacije emocionalnog statusa učenika. Banja Luka: „Naša škola“, br. 1 – 2, str. 116 – 122. – istraživanje (UDK: 371.3).
 3. Jorgić, D. (2004). Od responsibilne nastave do responsibilne škole. Banja Luka: „Naša škola“, br. 3 – 4, str. 54 – 64. – rasprave i članci (UDK: 37.013.:371.4).
 4. Jorgić, D. (2005). Motivisanje i pregovaranje u funkciji razvoja svjesnosti o profesionalizmu. U dokumentu: „Odabir instruktivnog i radnog materijala za obuku trenera iz demokratskog školskog menadžmenta“, (str. 53-57) i u „Priručniku za obuku školskih menadžment timova u ‘Demokratskom školskom menadžmentu’ – treći dio: Razvoj osoblja, komunikacija, finansiranje i demokratija u školi“, (str. 49-52), (CES – Finnish Co-operation in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003 – 2006) Pripremio: Pedagoški zavod u Tuzli (2005. – 2006. godine) – članak.
 5. Jorgić, D. (2005). Značaj povratnog informisanja u procesu vrednovanja kvaliteta rada nastavnika. Banja Luka: „Radovi“, br. 8, str. 217 – 224, Filozofski fakultet. – članak.
 6. Jorgić, D. (2005). Uvod, 3. Analiza potreba za trening, 3.2. Ciljane grupe (uvodni dio), 3.4. Metod istraživanja (uvodni dio) i Literatura, priloženi dijelovi u publikaciji „Analiza potreba obuke – u vezi sa kreiranjem demokratskog školskog menadžmenta“ (projekat: Finnish Co-operation in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003 – 2006). Tuzla: Pedagoški zavod, str. 4, 7-10 i 32.
 7. Jorgić, D. (2005). Uticaj povratne informacije o vrednovanju rada nastavnika na autokorekciju pedagoškog djelovanja. Banja Luka: „Naša škola“, br. 1 – 2, str. 5 – 20 – rasprave i članci (UDK: 371.3).
 8. Ožegović, D., Jorgić, D. (2005). Teškoće učenja i aktivnosti učenika. Novi Sad:„Pedagoška stvarnost“, br. 9 – 10, str. 756 – 765 – stručni članak (UDK: 159.953).
 9. Jorgić, D. (2005). Strategije i opravdanost vrednovanja kvaliteta rada nastavnika. Beograd:„Nastava i vaspitanje“, br. 4 – 5, str. 450 – 463 – izvorni naučni rad (OBRAZOVANjE ODRASLIH) (UDK: 371.12).
 10. Jorgić, D. (2005). Nastavno – metodička kreativnost i mogućnosti (auto)korekcije. Banja Luka: „Naša škola“, br. 3 – 4, str. 129 – 144 – istraživanja (UDK: 37.013).
 11. Jorgić, D. (2005). Predgovor, u knjizi „Odnos učenika prema nastavi pravoslavne vjeronauke“ autora Vladimira Vukovića. Banja Luka: Svetosavska omladinska zajednica Srpske pravoslavne crkve eparhije banjalučke, str. 9.
 12. Jorgić, D. (2005). „Alternativna nastava“ kao model unapređivanja univerzitetskog obrazovanja u Zborniku radova „Nauka i obrazovanje – Banjalučki novembarski susreti“, knjiga 6, tom II. Banja Luka: Filozofski fakultet, str. 343 – 356.
 13. Jorgić, D. (2006). Cjelokupnost vaspitnog djelovanja škole i njenog okruženja. Banja Luka:„Naša škola“, br. 1 – 2, str. 229 – 232 – prikazi i ocjene (UDK: 373).
 14. Jorgić, D. (2007). Rezultati eksperimentalnog ispitivanja efikasnosti interaktivne nastave pravoslavne vjeronauke. u Priručniku „Interaktivno učenje u nastavi pravoslavne vjeronauke“ autora Mijatović, I. i Vuković, V., Banja Luka: Katihetski odbor, str. 281 – 299.
 15. Jorgić, D. (2008). Pedagoška evaluacija i (auto)korekcija. Banja Luka: Filozofski fakultet. – monografija (UDK: 371.136).
 16. Jorgić, D. (2008). Vrednovanje i mogućnosti autokorekcije nastavnog stila vođenja. Banja Luka: „Radovi“, br. 11, str. 241 – 261, Filozofski fakultet. – studije, članci, rasprave (UDK: 371.331).
 17. Jorgić, D. (2008). Naučno-nastavne aktivnosti postdiplomskih magistarskih studija „Menadžment i supervizija u socijalnom radu“. Banja Luka: „Radovi“, br. 11, str. 391 – 393, Filozofski fakultet. – hronika.
 18. Jorgić, D. (2008). Interaktivno stručno usavršavanje nastavnika osnovne škole, u Zborniku radova sa naučnog skupa „Nauka, kultura i ideologija“, Knjiga 9, Tom II, str. 369 – 388, Banjaluka: Filozofski fakultet
 19. Jorgić, D. (2009). Interaktivno planiranje i programiranje stručnog usavršavanja nastavnika. Banja Luka: „Nastava“, br. 1 – 2, str. 19 – 30, Republički pedagoški zavod, rasprave i članci.
 20. Jorgić, D. (2009). Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika na njihove profesionalne kompetencije. Banja Luka: „Naša škola“, br. 1 – 2, str. 5 – 20, rasprave i članci, (UDK: 37.013.8).
 21. Jorgić, D. (2009). Efikasnost i mišljenja nastavnika o interaktivnom stručnom usavršavanju, Radovi, br. 12, str. 321 – 341, Banja Luka: Filozofski fakultet, (UDK 371.311.5)
 22. Jorgić, D. (2009). Institucionalizacija pravoslavnog vaspitanja, u Zborniku radovaNaučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi. Banjaluka: Filozofski fakultet. (str. 545-554).
 23. Jorgić, D. (2010). Interno vrednovanje i mogućnosti (auto)korekcije pedagoškog djelovanja nastavnika osnovne škole. Naša škola, br. 1-2, str. 21-35. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske, (UDK: 371.123).
 24. Jorgić, L. D. (2010). Multidisciplinarnost i interdisciplinarnost proučavanja i unapređivanja profesionalnih kompetencija nastavnika, u Zborniku radova sa naučnog skupa Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke, Knjiga 4/2, str. 279-291. Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. (Pregledni rad).
 25. Jorgić, D. (2010). Kako pomoći žrtvama i nasilnicima u vršnjačkom nasilju, U Priručniku za škole Vršnjačko nasilje. Banja Luka: Filozofski fakultet. (str. 71-85).
 26. Jorgić, D., Cajvert, L. i Branković, D. (2010). Studij usmjeren na studente, u knjizi Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment). Banja Luka: Filozofski fakultet, Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Geteborg: Fakultet društvenih nauka, str. 63-78.
 27. Jorgić, D., Cajvert, L., Bašić, S. i Šućur-Janjetović, V. (2010). Promjena paradigme u organizaciji i izvođenju nastavnog procesa, u knjizi Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment). Banja Luka: Filozofski fakultet, Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Geteborg: Fakultet društvenih nauka, str. 79-95.
 28. Bašić, S. i Jorgić, D. (2010). Novi modeli rada nastavnika i saradnika, u knjizi Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment). Banja Luka: Filozofski fakultet, Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Geteborg: Fakultet društvenih nauka, str. 97-121.
 29. Jorgić, D., Šućur-Janjetović, V. i Bašić, S. (2010). Refleksije tutora o modelu studija, u knjiziPedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment). Banja Luka: Filozofski fakultet, Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Geteborg: Fakultet društvenih nauka, str. 173-189.
 30. Mikanović, B., Jorgić, D. i Partalo, D. (2010). Stavovi mladih o vrijednostima sporta, u Zborniku Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive), Knjiga 11, Banjaluka: Filozofski fakultet, str. 347-358. (koautorski rad).
 31. Jorgić, D. (2011). Vaspitanje za unapređivanje mjera javne politike, U Zborniku Nauka i politika, Knjiga 5/2, Posebna izdanja NAUČNI SKUPOVI. Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 479-487 (pregledni rad).
 32. Jorgić, D. (2011). Interaktivno stručno usavršavanje nastavnika. Banja Luka: Filozofski fakultet. – monografija (UDK: 371.13(497.6).
 33. Jorgić, D. (2011). Bolonjski proces i vrednovanje intelektualnih sposobnosti studenata. U Zborniku radova Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces. Banja Luka: Filozofski fakultet, str. 157-176.
 34. Jorgić, D. (2011). Pravo na obrazovanje, u Zborniku radova Ni jedno dijete izvan obrazovnog sistema. Banja Luka: Ombudsman za djecu Republike Srpske (str. 9-15).
 35. Jorgić, D. (2012). Kapitalizacija duha obrazovanja (Prikaz knjige Konrad Paul Liessman, Teorija neobrazovanosti, Zablude društva znanja, Zagreb, 2008, Naklada Jasenski i Turk). Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet: Radovi, 16, str. 207-211.
 36. Jorgić, L.D. (2013). Tradicionalno i savremeno u intelektualnom vaspitanju. U Zborniku radova sa naučnog skupa (Pale, 18 – 19. maj 2012.) Nauka i tradicija, tom 2/2, str. 583-595 (DOI 10.7251/NSFF1301583J – stručni rad).
 37. Jorgić, D. (2012). Upravljanje informacijama i obrazovanje u društvu koje uči. U Zborniku radova Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije. Banja Luka: Filozofski fakultet, str. 69-88.
 38. Jorgić, L. D. (2014). Aktivnosti djece i mladih na virtuelnim društvenim mrežama. Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i globalizacija, Knjiga 8,     Tom 2/2. Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, str. 721-733. (DOI 10.7251/NSFF1401721J – Originalni naučni rad).
 39. Jorgić, D. (2013). Vrijednosti i protivrječja virtuelnog obrazovanja. U Zborniku radova Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Knjiga 14. Banja Luka: Filozofski fakultet, str. 149-163.
 40. Jorgić, D. (2014). Organizacija rada. U Monografiji Dvadeset godina Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci (1994-2014). Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, str. 17-24.
 41. Jorgić, D. (2014). Zajednički predmeti – nastavnici i saradnici. U MonografijiDvadeset godina Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci (1994-2014). Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, str. 429-456.
 42. Jorgić, D. (2014). Savjetodavna pomoć žrtvama, nasilnicima i njihovim roditeljima (preporuke nastavnicima i stručnim saradnicima). U Zborniku Nasilje i zlostavljanje mladih. Banja Luka: Filozofski fakultet, str. 49-62.
 43. Porobić, S., Dizdarević, A., Muhić, H., Dželalija, M., Špago Ćumurija, E., Sivrić, M., Međedović, S., Jorgić, D., Mešić, V., Mitić, S. i Veladžić, N. (2014). Model for defining minimal elements for qualification standards in teacher education, u Zborniku radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue, str. 257-264.
 44. Jorgić, D. (2014). Kvalitet vaspitnog rada odjeljenjskih zajednica u srednjim školama. U Zborniku II Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske, str. 277-288.


Objavljeni članci

 1. Aktivnosti djece i mladih na virtuelnim društvenim mrežama
 2. Alternativna nastava kao model unapređivanja univerzitetskog obrazovanja
 3. Analiza potreba obuke
 4. Bolonjski proces i vrednovanje intelektualnih sposobnosti studenata
 5. Cjelokupnost vaspitanja škole i njenog okruženja
 6. Efikasnost interaktivnog stručnog usavršavanja i mišljenja nastavnika o takvom usavršavanju
 7. Identifikacija i pedagoške implikacije emocionalnog statusa učenika
 8. Institucionalizacija pravoslavnog vaspitanja
 9. Interaktivno planiranje i programiranje stručnog usavrsavanja nastavnika
 10. Interaktivno stručno usavršavanje nastavnika osnovne skole
 11. Interno vrednovanje i mogućnosti (auto)korekcije pedagoškog djelovanja nastavnika osnovne skole
 12. Kako pomoći žrtvama i nasilnicima u vršnjačkom nasilju
 13. Kapitalizacija duha obrazovanja
 14. Kvalitet vaspitnog rada odjeljenjskih zajednica u srednjim školama
 15. Multidisciplinarnost i interdisciplinarnost proučavanja i unapređivanja profesionalnih kompetencija nastavnika
 16. Motivisanje i pregovaranje u funkciji razvoja svjesnosti o profesionalizmu
 17. Nastavno metodička kreativnost i mogućnosti (auto)korekcije
 18. Naučno nastavne aktivnosti postdiplomskih magistarskih studija Menadžment i Supervizija u socijalnom radu
 19. Novi modeli rada nastavnika i saradnika
 20. Od responsibilne nastave do responsibilne škole
 21. Promjena paradigme u organizaciji i izvođenju nastavnog procesa
 22. Refleksija pedagoškog modela internacionalnog studija
 23. Rezultati eksperimentalnog ispitivanja efikasnosti interaktivne nastave pravoslavne vjeronauke
 24. Savjetodavna pomoć žrtvama, nasilnicima i njihovim roditeljima
 25. Stavovi mladih o vrijednostima sporta
 26. Strategije i opravdanost vrednovanja kvaliteta rada nastavnika
 27. Studij usmjeren na studente
 28. Teškoće učenja i aktivnosti učenika
 29. Tradicionalno i savremeno u intelektualnom vaspitanju
 30. Upravljanje informacijama i obrazovanje u društvu koje uči
 31. Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika na njihove profesionalne kompetencije
 32. Uticaj povratne informacije o vrednovanju rada nastavnika na autokorekciju pedagoškog djelovanja
 33. Vaspitanje za unapređivanje mjera javne politike
 34. Vaspitni značaj multivarijantno kombinovane primjene nastavnih oblika
 35. Vrednovanje i mogućnosti autokorekcije nastavnog stila vođenja
 36. Vrijednosti i protivrječja virtuelnog obrazovanja
 37. Značaj povratnog informisanja u procesu vrednovanja kvaliteta rada nastavnika

Other data:

DRAŽENKO JORGIĆ (rođen 28. marta 1974. godine u Banjaluci). Osnovnu i srednju školu, kao i Filozofski fakultet završio je u Banjaluci. Diplomirao je (2000 god.) na Odsjeku za pedagogiju istog fakulteta sa temom “Povezanost brzine čitanja sa školskim uspjehom učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta” i stekao zvanje diplomiranog pedagoga. Na Filozofskom fakultetu je upisao postdiplomski studij pedagogije, te je na istom (2005 god.) odbranio magistarski rad pod nazivom „Uticaj povratne informacije o vrednovanju rada nastavnika na autokorekciju pedagoškog djelovanja“. Radi od 2001. god na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Bio je asistent na predmetima Školska pedagogija, Didaktika, Vaspitanje za demokratiju, Metodika rada pedagoga i Andragogija (Studijski program pedagogije) i Školska pedagogija, Osnovi didaktike, Nastavni sistemi i Didaktičke inovacije (Studijski program razredne nastave). Radio je oko sedam godina i kao sekretar Studijskog programa razredne nastave.

Pored zasnovanog radnog odnosa na fakultetu honorarno je radio 4 godine i u Osnovnoj školi “Stanko Rakita” u Banjaluci, gdje je obavljao poslove osnovnoškolskog pedagoga. U toku svog dvanaestogodišnjeg radnog iskustva učestvovao je na mnogobrojnim seminarima i naučnim skupovima (uvođenje građanskog obrazovanja na univerzitetski nivo, TEPD – inkluzivno obrazovanje, CES – unapređivanje demokratskog školskog menadžmenta, i sl.). Kao aktivni učesnik mnogih skupova imao je dva studijska putovanja u inostranstvo, i to u Finsku i Švedsku. U nekoliko navrata imao je priliku da drži predavanja i pedagoške radionice za nastavnike tako da u svom radnom opusu ima iskustva u pedagoškom, menadžerskom i andragoškom radu. Od novembra 2006. godine do jula 2008. godine bio je saradnik u nastavi (tutor) na međunarodnom postdiplomskom magistarskom studiju „Supervizija u socijalnom radu“ koji je bio organizovan u kooperaciji Univerziteta u Banjaluci, Sarajevu i Geteborgu. Od marta 2007. godine sekretar je „Društva pedagoga Republike Srpske“. Član je udruženja „TT-Centar“ i „Obrazovanje i život“.Sada je trenutno prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci i radi kao docent na dvije naučne oblasti: opšta pedagogija i andragogija. Drži predavanja na filozofskom, filološkom, akademiji umjetnosti i fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta univerziteta u Banjoj Luci.

Rezultate dosadašnjih teorijskih proučavanja i empirijskih istraživanja u pedagogiji i andragogiji objavio je u vidu dvije monografije („Pedagoška evaluacija i (auto)korekcija“ i “Interaktivno stručno usavršavanje nastavnika”) i oko 30 naučnih i stručnih članaka. Područje proučavanja i istraživanja kojim se trenutno bavi prvenstveno je usmjereno na andragoško naučno polje, demokratski školski menadžment, vaspitanje u sportu i pedagošku evaluaciju u savremenom institucionalnom i vaninstitucionalnom inovativnom vaspitno-obrazovnom radu.

Edited date: 24.04.2015.Draženko Jorgić

Search authors